Sectoren

beele-sectoren

Wij werken voor een breed palet aan cliënten en hebben ervaring met juridische kwesties in uiteenlopende sectoren en branches. Globaal gaat het daarbij om:

Particulieren.

De vragen van particulieren hebben betrekking op een breed gebied, maar houden voor een groot deel verband met het arbeidsrecht en kwesties die daarmee samenhangen. Daarbij gaat het om beëindiging van de arbeidsovereenkomst al dan niet als gevolg van door de werkgever gesteld disfunctioneren, reorganisaties, en om adviezen over concurrentiebepalingen en over vaststellingsovereenkomsten. Daarnaast adviseren en procederen wij bij geschillen over huurovereenkomsten en andere overeenkomsten tussen particulieren onderling en tussen particulieren en instanties.

Sport.

In dit segment treden wij op voor zowel individuele (top)sporters als voor (top)coaches. Daarnaast adviseren wij aan bestuurders van sportverenigingen en sportbonden. Wij bieden niet alleen ondersteuning bij een dispuut over een arbeidsovereenkomst, maar ook bij andersoortige overeenkomsten zoals prestatiecontracten en sponsorovereenkomsten. Voorts komen besturen van verenigingen regelmatig met vragen over fusies en over conflicten binnen de organisatie. Ook begeleiden wij fusies van verenigingen en verrichten wij advieswerkzaamheden in het voortraject daarvan. Vanwege zijn achtergrond als leraar lichamelijk opvoeding, docent aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, bondscoach bij de KNZB en docent bij sportopleidingen kent Ruud Beele de (top)sportwereld van binnen en van buiten. Als bondscoach van de KNZB was hij actief tijdens Olympische spelen, Wereld- en Europese kampioenschappen.

Bedrijfsleven.

Wij treden op voor werkgevers in uiteenlopende arbeidsgeschillen. Behalve ten aanzien van de gewone arbeidsverhoudingen adviseren wij en/of verlenen wij rechtsbijstand aan zowel de statutair bestuurder als aan ondernemingen. De aansprakelijkheid van bestuurders is daarbij het voornaamste onderwerp van onze aandacht. In de meeste gevallen gaat het om de begeleiding van trajecten gericht op het behoud (gezien vanuit de statutair directeur) of het beëindigen (gezien vanuit de vennootschap) van de dubbele verhouding van bestuurder en vennootschap. Als een gerechtelijke procedure onontkoombaar is, wordt er geprocedeerd, soms aan de zijde van de bestuurder, soms aan de zijde van de vennootschap. Ook worden wij bij reorganisaties ingeschakeld, ongeacht het stadium waarin de reorganisatie zich bevindt. Tenslotte wordt ons regelmatig advies gevraagd in verband met geschillen over de nakoming van verplichtingen uit commerciële contracten gesloten tussen ondernemingen.

Overheid en verwante omgeving.

Wij verlenen rechtsbijstand aan ambtenaren als met de werkgever een verschil van inzicht is ontstaan over het functioneren van de ambtenaar. De betreffende ambtenaren zijn soms afkomstig van bijzondere onderdelen van de overheid zoals politie of defensie. Ook bij lang(er) lopende reorganisaties doen ambtenaren regelmatig een beroep op ons kantoor. Naast de ‘echte’ ambtenaren, worden wij ook vaak door werknemers van zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) om advies en rechtsbijstand gevraagd.

Onderwijs.

De vele veranderingen in het onderwijs zijn ons niet onbekend. Dat geldt voor alle categorieën onderwijs, te weten van primair (basis) onderwijs tot tertiair (hoger) onderwijs. Wij adviseren regelmatig aan zowel onderwijswerkgevers als -werknemers.

Sparring partner en coach.

Naast de vraag naar juridische expertise en -ondersteuning blijkt in toenemende mate behoefte te zijn aan iemand die de rol vervult van klankbord of sparring partner. Leidinggevenden willen hun handelen of ideeën over koerswijzigingen in de organisatie soms toetsen aan iemand buiten de kring van de betrokken managers. Ook vervullen wij de rol van klankbord voor (young) professionals die behoefte hebben aan afstemming over de aanpak van hun carrière. In alle gevallen nemen wij dan ook de juridische gevolgen van bepaalde scenario’s mee. Het komt voor dat een betrokkene op basis hiervan zijn gedachten over koerswijzingen bijstelt en/of besluit tot een aanpassing in het carrièrepad.