Werkwijze

beele-werkwijze

Als u met uw juridische probleem bij ons aanklopt, doorlopen we enkele stappen om uw zaak tot een goed einde te brengen:

 • Inventarisatie

  • eerst brengen we het geschil in kaart: wat heeft zich afgespeeld tot aan het moment dat u contact met ons opnam?
  • u levert zelf een kort verslag van de gebeurtenissen aan op papier
  • we verzamelen alle relevante documenten om een zo compleet mogelijk beeld van de over en weer staande feiten, gebeurtenissen en meningen te krijgen.
 • Plan van aanpak

  • op basis van alle relevante informatie maken we een plan van aanpak waarin we vastleggen welke stappen we zetten om het door u gewenste resultaat in beeld te krijgen; daarin liggen verschillende keuzemomenten besloten waarbij we steeds, in overleg met u, de afweging maken welke weg we inslaan. Naast het resultaat dat u voor ogen heeft, geldt uiteraard de juridische realiteit daarvan. Gedurende het traject zullen we telkens daarbij stilstaan.
  • zo nodig schakelen we specialisten in die ons op hun terrein kunnen ondersteunen en adviseren; denk bijvoorbeeld aan een accountant of een medisch deskundige.
 • Aan de slag

  • wanneer u akkoord gaat met het plan van aanpak, wordt dat de lijn waarlangs we gaan werken en gaan we aan de slag.

Natuurlijk houden wij u van het verloop van het traject op de hoogte. Eventuele keuzes en de consequenties daarvan praten we grondig met elkaar door, zodat u een helder beeld krijgt en op basis daarvan weloverwogen keuzes kunt maken. Overigens kan ons advies ook zijn: stop met deze zaak. Dat advies geven wij bijvoorbeeld als duidelijk is dat een zaak jarenlang zal blijven voortslepen en de uitslag zelfs dan nog ongewis is.

Echter, ook dan geldt: wij adviseren, u maakt de keuze.